Đường thốt nốt chính gốc An Giang

Sản phẩm chính

Đũa thốt nốt

60.000

Sản phẩm chính

Đường thốt nốt 300g

32.000

Sản phẩm chính

Đường thốt nốt 500g

42.000

Sản phẩm chính

Nước màu thốt nốt 250ml

35.000

Đường thốt nốt chính gốc An Giang